เจ้าหน้าที่ QC (สาขาตลาดไท)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท ข้อกำหนด วิธีการในระบบคุณภาพและความปลอดภัย
 • รายงานตามระบบคุณภาพของบริษัทฯ เมื่อพบเจอสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณกาพ
 • ดูแลเอาใจใส่ต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าในเรื่องความปลอดภัย และแจ้งให้หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อพบเห็นความไม่ปลอดภัย
 • ดูแลรักษาเครื่องมือและทรัพย์สินของบริษัท ที่นำมาใช้งานและรายงาเมื่อพบเจอการชำรุด หรือมีการสูญหาย
 • วิเคราะห์งานซ่อมของลูกค้า/ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิการศึกษาปวช – ปวส.ทางด้านช่างยนต์, ช่างกล
 • มีประสบการณ์การซ่อมรถยนต์ (โดยเฉพาะศูนย์ Toyota ผ่านระดับ 2 )
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบงานแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • Incentive
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • เครื่องแบบ
 • เงินช่วยเหลือโอกาสต่างๆ
 • เบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรม
 • ตรวสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการประกันสังคม